هدر سایت
- -

استاد شحات محمد انور – سوره زخرف آیات ۸۱ تا آخر و مطففین آیات ۲۲ تا ۲۶