هدر سایت
- -

استاد شحات محمد انور – سوره قمر آیات ۴۹ تا آخر، سوره رحمن ۱تا۳۴، تکویر، انفطار، قریش