هدر سایت
- -

استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد سوره ذاریات آیات ۱۵ تا ۳۰، مطففین ۱۸ تا ۲۸، انشقاق