هدر سایت
- -

استاد محمد طنطاوی سوره ملک آیات ۱۲ تا آخر، قلم ۱ تا ۴، حاقه ۱ تا ۲۴، نازعات ۲۶ تا ۳۳