هدر سایت
- -

استفاده از درجات 1 – 5 و 8 مقام در تلاوت

برای ایجاد زیبایی و جذابیت صوتی در تلاوت، بسیار پسندیده و فنی تر است که در اجرای یک ملودی از درجه ای که آن ملودی در حال اجرا است به درجه پنجم آن و سپس برگشت به درجه اول و سپس انتقال به درجه اکتاو آن داشت. این فواصل تحت عنوان فواصل مطبوع شناخته می شوند و برای ایجاد زیبایی در تلاوت باید از این درجات استفاده نمود.