هدر سایت
- -

استفاده از طبقات مختلف صوتی عامل جذابیت تلاوت

 

استفاده از طبقات مختلف صدا در تلاوت باعث ایجاد جذابیت خواهد شد. باید توجه داشت که سرعت انتقال از یک پرده به پرده دیگر نیز در ایجاد جذابیت بسیار تأثیرگذار است.