هدر سایت
- -

اسلوب ترتیل در چهار بخش

اسلوب ترتیل در چهار بخش مورد بررسی قرار می گیرد:

الف): اسلوب در لحن و تنغیم

ب): اسلوب در تجوید و لهجه

ج): اسلوب در وقف و ابتدا

د): اسلوب در کاربری صوت