اشکال قرائت تقلیدی مستمر

قرائت تقلیدی مستمر به لحاظ اینکه قاری نمی تواند انتخاب های هوشمندانه داشته باشد، به لحاظ زیبایی شناختی دارای ضعف های جدی می باشد.

نظرات بسته شده است.