افرادی که در کنترل قفلات همراه باتحریر دچار مشکل هستند

افرادی که در کنترل قفلات همراه باتحریر دچار مشکل هستند لازم است به سه شکل عمل نماید:

الف): تغییر فرم قفله به کم تحریر

ب): تغییر فرم قفله به بی تحریر

ج): استفاده از قفله مستقیم

و برای تقویت قفله همواره باید تمرین کرد تا نیازی به تغییرات عمده در ساختار قفلات نباشد.

نظرات بسته شده است.