هدر سایت
- -

الاقراء هو التفهیم

از ویژگی های تلاوت منغومه، وجود عنصر اقراء است و برای دستیابی به توانمندی اقراء در تلاوت باید به مؤلفات اقرائی تجوید، صوت، لحن و ترتیل (وقف و ابتدا) توجه کرد. این موضوع تحت عنوان الاقراء هو التفهیم شناخته می شود.