انتقال از درجه غماز

از مهمترین موارد مدولاسیون، انتقال از درجه غماز است که در مقامات، جایگاه متفاوتی دارد و از نوع مدولاسیون همعرض محسوب می شود.

نظرات بسته شده است.