هدر سایت
- -

انتقال به اجناس موسیقایی باید از روی اختیار و آگاهی باشد

انتقال به اجناس موسیقایی باید از روی اختیار و آگاهی باشد لذا انتقال به سایر اجناس در حین اجرای جنس خاص موسیقایی خارج محسوب می شود. در صورت ورود به جنس دیگر باید به جنس اول بازگشت نمود تا مصداق فالش به آن اطلاق نگردد.