هدر سایت
- -

انتقال درجات صوتی در تلاوت به شیوه های مختلفی صورت می گیرد:

انتقال درجات صوتی در تلاوت به شیوه های مختلفی صورت می گیرد:

الف): لیزش صوتی یا گلیساندو

ب): اکتاو

ج): غماز

د): لگاتو

ذ): درجه مجاور

و ….