اندیشه موسیقایی

منظور از تکنیک، اندیشه موسیقایی است. لذا وقتی گفته می شود که در اجرای فلان قطعه یا فلان مقام باید تکنیک وجود داشته باشد و قاری باید تکنیک داشته باشد، در واقع همان بهره گیری از اندیشه های موسیقایی و فنی است. مهمرین مرحله فراگیری تکینک های لحنی در مرحله تقلید اتفاق می افتد. هرچقدر تعداد اندیشه های موسیقایی بیشتر شود، تغییر رفتارهای فنی نیز اتفاق می افتد.

نظرات بسته شده است.