هدر سایت
- -

انواع مد با سبب لفظی همزه

مدهایی که دارای سبب لفظی همزه هستند بهع دو بخش قبل از حروف مد و بعد از حروف مد تقسیم می شوند. اگر حرف همزه قبل از حرف مد قرار گیرد عنوان مد بدل را می گیرد و اگر بعد از حروف مدی باشد به دو بخش متصل و منفصل تقسیم می شود.