هدر سایت
- -

اهمیت اجرای قطعات اوج

اهمیت اجرای قطعات اوج به این جهت است که میزان رنگ دهی به صدا در آن طبقات مشخص و میزان کیفیت کاربری صدای خواننده مشخص می گردد. میزان سنجش بکارگیری توانمندی استفاده از صدا با اجرای قطعات اوج مقدور است و اجرای هر کار موسیقایی بدون اجرای قطعات اوج نیز در بین اهالی فن، کاری ناقص محسوب می گردد.