هدر سایت
- -

اهمیت انتخاب سبک

انتخاب سبک از مسائل اولیه فراگیری مسائل لحنی است. بدون داشتن سبک، برنامه ریزی تلحینی موضوعیت پیدا نمی کند.