اهمیت تثبیت ردیف لحنی در تلاوت

ارائه یک تلاوت ماهرانه و با تسلط منوط به تثبیت ردیف لحنی در تلاوت است. هر دفعه یک چیز اجرا کردن به صورتی که دارای مهارت، شاخصه های موسیقایی و … نباشد دارای ارزش فنی نیست و موجب بروز خلاقیت های شخصی و امضاء موسیقایی نمی شود.

نظرات بسته شده است.