هدر سایت
- -

اهمیت تحرک در تلاوت

ایجاد تحرک در قرائت دارای اهداف مهمی است که به چند مورد اشاره می گردد:

الف): ایجاد عذوبت در اجرا

ب): ارتقاء بیان موسیقایی یا لهجه لحنی

ج): دستیابی به خلاقیت هنری یا نکحات

د): ایجاد تأثیر و برانیگخته کردن احساسات در شنونده

ذ): ایجاد جلوه در تنغیم