هدر سایت
- -

اهمیت تحریرهای ریز

بهره گیری از تحریرهای ریز (عُرَب) در تخصصی شدن اجرای جملات لحنی نقش اساسی دارد.