هدر سایت
- -

اهمیت تحریرهای پیچیده

لازم است جهت ارتقاء تنغیم، گاهاً صدا را به چالش کشید تا زمینه رشد آن فراهم گردد. یکی از این موارد، بهره گیری از تحریرهای پیچیده در تمرینات است. تحریرهای پیچیده از سه عنصر سرعت نسبتاً تند، تعداد بیشتر و فرم پیچیده تشکیل شده است.