هدر سایت
- -

اهمیت تحریر و انعطاف صدا

یکی از نشانه های مهم صدای موسیقایی، وجود تحریر در صداست. صدایی که از تحریرپذیری مناسبی برخوردار نیست و یا توانمندی اجرای تحریر را ندارد، در واقع از انعطاف مناسبی برخوردار نیست و این درحالی است که تحریر و انعطاف، دو مؤلفه مهم صوت موسیقایی محسوب می شوند و کسی که این توانمندی را ندارد در واقع بخش مهمی از صدای موسیقایی را در اختیار ندارد.