هدر سایت
- -

اهمیت تلاوت با برنامه ریزی قبلی

تلاوت مطابق برنامه از قبل تنظیم شده، باعث یادگیری بهتر و تسلط بیشتر می شود.