هدر سایت
- -

اهمیت تمرینات موضوعی

تمرین کردن موضوعی موجب گوش دادن هدفمند و ایجاد گوش فعال در یادگیرنده و ارتقاء سطح فهم و درک زیبایی شناسی موسیقایی خواهد شد.