هدر سایت
- -

اهمیت توجه به پیش نیازهای تدریس

برای طرح و آموزش هر مبحث علمی، ابتدا باید پیش نیازهای آن مطرح شود. عدم توجه به پیش نیازها موجب عدم ارتباط علمی میان معلم و متعلم، عدم ورود به فضای تفکر و همچنین موجب گنگ شدن مطلب خواهد شد.