هدر سایت
- -

اهمیت ثبات ردیف لحنی

از جمله مواردی که باعث ارائه یک تلاوت استاندارد و سالم می شود، ثبات ردیف لحنی می باشد.