هدر سایت
- -

اهمیت درجه تونیک

پرده تونیک با احساسات، انعطاف، طنین، اجرای روان و بدون تکلف و … ارتباط مستقیم دارد.