اهمیت رعایت نبر در تلاوت

رعایت نبر کلمات از جمله مؤلفات مهم فصاحت در فن قرائت می باشد. اهمیت رعایت نبر کلمات به جهت جلوگیری از فساد در معنا، جلوگیری از فساد در لهجه و برای ایجاد وزن و اداء نظیر در قرائت لازم و ضروری می باشد.

نظرات بسته شده است.