هدر سایت
- -

اهمیت روش روش ۱۱ درجه ای بیات، راست

افرادی که از اوج صدای مناسبی برخوردار نیستند و قصد دارند در تلاوت خود از مقامات بیات و راست استفاده نمایند و اوج نیز داشته باشند بهتر است از روش ۱۱ درجه ای بر اساس الگوی مقام حسینی استفاده نمایند.