هدر سایت
- -

اهمیت مدولاسیون پرده

مدلاسیون پرده به شکل های مختلف قابل اجراست و تنوع در مدولاسیون پرده موجب تنوع در اجرای ردیف ها می شود. این مسئله به شکل تلوین و شکل بافت موسیقایی نیز کمک کرده و حتی می تواند به عنوان یک امضای هنری نیز شناخته شود.