هدر سایت
- -

اهمیت نفس طولانی در تلاوت

اجرای قطعات با نفس طولانی موجب ایجاد تمایز در سبک های لحنی می گردد.