هدر سایت
- -

اهمیت کاهش حجم کاذب صدا در اجرای تحریرها

توجه به کاهش حجم کاذب صدا موجب کنترل بیشتر بر روی تحریرها می شود.وجود حجم اضافی در صدا یکی از دلایل شایع در عدم شکل دهی به صدا و استفاده از شکل های مختلف تحریری است. لذا کم کردن حجم صدا کمک شایانی به کنترل تحریرها و شکل دهی بهتر صدا در اجرای تحریرها ایفا می کند.