هدر سایت
- -

اهمیت کنترل حجم صدا

کنترل حجم صدا از مهمترین عوامل حالت پذیری صدا می باشد. کنترل حجم صدا موجب افزایش قدرت انعطاف و سرعت دادن به جابجایی درجات صوتی می گردد و به همین واسطه موجب ارتقاء تحرک تلاوت خواهد شد.