هدر سایت
- -

اهمیت کنترل صدا در اوج

اجرای اوج باید همراه با کنترل صدا باشد تا مصداق داد قلمداد نشود.