هدر سایت
- -

اهمیت گسترده کردن مساحت صدا

هر چه میزان مساحت صدا افزایش پیدا کند، میزان آهنگ پذیری آن نیز افزایش پیدا می کند.