هدر سایت
- -

اهمیت شباهت اجرا در تقلید

در شباهت اجرا لازم است شنونده احساس کند که مقلد شبیه کدام قاری تلاوت می کند.