هدر سایت
- -

اولین مرحله عملی مسئله پردازش صدا

اولین مرحله کارهای عملی مسئله پردازش صدا، شناخت جایگاه تولید مصوتها و نحوه ادای آنها می باشد. شناخت مصوتها باعث قرار گرفتن صدا در جای مناسبشان خواهد شد.