هدر سایت
- -

اولین مسئله صحت قرائت

اولین مسئله صحت قرائت، عدم وجود موارد لحن جلی در قرائت است. هرگونه عاملی که به لفظ آسیب بزند جزو لحن جلی محسوب می شود مانند تحریک حرف ساکن، جابجایی اعراب، حذف حرکت، تبدیل حرکت، تبدیل حرف و …