اولین مسئله صوتی تلاوت

اولین مسئله صوتی تلاوت، انتخاب کوک مناسب است که بر اساس میزان مساحت صدا، جنس صدا و توانمندی های صوتی مشخص می شود.

نظرات بسته شده است.