هدر سایت
- -

اولین مسئله هنگام خواندن

اولین مسئله ای که هر خواننده باید در هنگام خواندن رعایت کند، شکل استاندارد بدن، کمر، گردن و میمیک صورت است.