هدر سایت
- -

اِجهاد صوتی

کاهش توانمندی صوتی در اجرای ملودی را اِجهاد صوتی گویند.