بداهه تصمیم گرفتن

بداهه تصمیم گرفتن از عوامل مهم خروج های لحنی است. بداهه تصمیم گرفتن از نشانه های عدم تبحر در اجرا است.

نظرات بسته شده است.