برشی از کتاب تقلید در هنر تلاوت قرآن کریم – 2

✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند
______________________________________

سطوح شناخت مقامات به ترتیب زیر است:

الف): سطح اطلاعات که شامل مواردی در خصوص تاریخچه، فواید، کاربری مفهومی، نمای کلی فضای موسیقایی مقام و … می باشد.

ب): سطح کلیات که در این بخش متعلم فضای مایه موسیقایی یک مقام را نسبت به مقام دیگر تشخیص می دهد.

ج): سطح مقامات که در این بخش متعلم مقامات مرکبی که در یک مقام قابل اجرا هستند را می شناسد.

د): سطح درجات که در این بخش آشنایی با تمام درجات صوتی مقام برای انجام مدولاسیون ها صورت می پذیرد.

ذ): سطح جلوات که در این بخش مقام با جلوه ها، زخارف و تکنیک های مربوطه اجرا می شود و خلاقیت هنری بروز می کند.

نظرات بسته شده است.