برشی از کتاب تقلید در هنر تلاوت قرآن کریم – 3

✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند
______________________________________

منظور از بافت تحریر، ساختار و عواملی است که موجب شکل دهی به تحریرها می شود. در بافت تحریر عوامل زیر مطرح است:

الف): سرعت – سرعت تحریر در وحله اول تابع سرعت تلاوت است و در قدم بعدی با در نظر گرفتن توانمندی انعطاف صدا، سرعت های خیلی کند تا خیلی تند مورد استفاده قرار می گیرد. لذا اولین مرحله اصلاح تحریرها، اصلاح سرعت تلاوت است تا سرعت تحریرها اصلاح شود.
ب): تعداد و کمیت – این بخش نیز تابع سرعت تحریرها است و خواننده باید بر اساس سرعت تحریر از تعداد مشخصی از تحریر استفاده نماید.
ج): ملودی تحریر
د): فرم تحریر – شکل و شمایل تحریر
ر): جنس تحریر – منظور از جنس تحریر، کیفیت صدادهی و کیفیت صدا در اجرای تحریرها می باشد
ز): کیفیت تحریر
ط): پرده تحریر

نظرات بسته شده است.