برشی از کتاب تقلید در هنر تلاوت قرآن کریم – 4

✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند
______________________________________

در موضوع کنش صدا (فعالیتی که در صدا نمود پیدا می کند)، دو مسئله مطرح است:

الف): قالب، شکل و به اصطلاح ژانری که اجرا می‌شود. کنش صدا با قالب تلاوت ارتباط مستقیم دارد. میزان مساحت صدا و قالبی لحنی که مورد نظر است، کیفیت قالب صداپردازی را مشخص می‌کند.

ب): معنا – معنای موسیقایی آن چیزی است که در ذهن شنونده باقی می‌ماند. عوامل متعددی نیز وجود دارد که موجب ایجاد معنا در ذهن شنونده می‌شود. معانی به دو دسته احساسی و تکنیکی تقسیم می‌شوند که در تئوری انفورماسیون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

نظرات بسته شده است.