بعضی از اصول و معیارهای جمله لحنی

جمله لحنی دارای اصول و معیارهای زیر می باشد:

الف): اصل تحرک شامل تحریر، ویبره، تمویج و … و عدم هرگونه سکون در اجرا.

ب): اصل صحت و سلامت که تحت عنوان لحن متقن نیز شناخته می شود.

پ): اصل جاذبه و عذوبت که تحت عنوان لحن شجی نیز شناخته می شود.

ت): اصل چابکی و اجرای روان و بدون تکلف که تحت عنوان رشاقه الاداء شناخته می شود.

ث): اصل تنغیم و رکبانی که شامل نوانس در صوت نیز می شود.

نظرات بسته شده است.