بعضی از عوامل و مؤلفات مهم بیان موسیقایی

نوانس، ویبره، تحریر، کیفیت تمپو، جابجایی درجات صوتی و … از عواملی است که در یک جمله موسیقایی وجود دارد. عواملی مانند ولوم، تحرک، تحریر و سرعت از عوامل بسیار مهم در تنظیم هر جمله موسیقایی است که علی الدوام باید وجود داشته باشد. این عوامل از مؤلفات مهم بیان موسیقایی نیز شناخته می شود.

نظرات بسته شده است.