تجویدالقرآن و قواعدالتجوید

عنوان تجویدالقرآن با قواعدالتجوید دو موضوع متفاوت است که مورد اول مربوط به علم تجوید و مورد دوم مربوط به ضوابط زیباسازی صدا است.

نظرات بسته شده است.