هدر سایت
- -

تحرک حرفی و کلمی

تحرک به دو بخش تحرک حرفی و کلمی تقسیم می شود. در تحرک حرفی، منظور تحرک دادن در یک هجا و منظور از تحرک کلمی، ایجاد تحرک در کلیه هجای کلمه می باشد.