هدر سایت
- -

تحریرهای خاص هر ملودی

هر ملودی دارای حالات خاص و تحریرهای بخصوصی است که با آن شناخته می شود. این موارد در نشانه گذاری ملودی برای یادگیری بهتر و با کیفیت تر بسیار لازم و ضروری است.